Projekt: Hållbar e-hälsa

Hållbar e-hälsa: verktyg för att stödja personcentrerad vård vid långvarig smärta (My Pain Survey – for Support and Partnership (PAS-SAP))

Information om PAS-SAP projektet

Varför ska DU medverka?

Vi söker dig som person med långvarig smärta som får behandling vid Smärtcentrum och dig som vårdpersonal på Smärtcentrum! Som medverkande i PAS-SAP projektet kan du bidra till att främja den personcentrerade vården – tillsammans!

Bakgrund: Vi vill arbeta med fokus på person!

Långvarig smärta är ett komplext tillstånd som bör behandlas personcentrerat. I personcentrerad vård ska personen stå i centrum och vårdpersonalen ska se till hela personens livssituation. Forskning visar att regelbunden självmonitorering kan underlätta både egenhantering av smärta och personcentrerade samtal mellan personer med långvarig smärta och vårdpersonal.

På Smärtcentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset arbetar ett specialiserat team av sjuksköterskor, läkare, psykologer och fysioterapeuter med personcentrerad smärtbehandling. I dagsläget saknas dock verktyg som stödjer personcentrerade samtal vid behandling av långvarig smärta.

Syftet med projektet är att utveckla digitala och/eller analoga verktyg som stödjer personcentrerad vård och patientdelaktighet vid behandling av långvarig smärta.

Erfarenheter och kunskap från både personer med långvarig smärta och personal behövs för att utveckla ett lämpligt verktyg. I projektet utvecklar vi nya verktyg genom en samskapande process, en så kallad ‘erfarenhetsbaserad co-design’ mellan patienter och vårdpersonal.

Vad är erfarenhetsbaserad co-design?

Erfarenhetsbaserad co-design är en metod som möjliggör att ta tillvara patienternas och personalens erfarenheter i syfte att förbättra vården, öka patienttillfredsställelse samt förbättra patientsäkerhet. Processen riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och andra engagerade medarbetare och fokuserar på patientens känslomässiga upplevelser av mötet med vården. Denna erfarenhetsbaserade co-design processen sker i fyra steg

  1. Infångande av erfarenheter från patienter och personal
  2. Förståelse för erfarenheternas innebörd
  3. Utvecklande av verktyg med utgångspunkt från de erfarenheter vi fångat in
  4. Uppföljning av hur processen upplevdes

Vill du veta mer om erfarenhetsbaserad co-design? Här finns en broschyr från SKR

Detaljerna i de fyra stegen beskrivs också nedan för vårt projekt — se “Fas 1”.

Hur går PAS-SAP projektet till?

PAS-SAP Studien kommer att genomföras i två faser.

Fas 1 består av den erfarenhetsbaserade co-design processen. Syftet är att utveckla nya verktyg genom en sammanskapande process mellan patienter och vårdpersonal. Fas 2 är en pilotstudie. Då testas verktyg.

Fas 1: Utveckling av verktyg genom erfarenhetsbaserad co-design, i fyra steg.

  1. Infångade av erfarenheter: du får möjligheten att delta i inledande individuella intervjuer, som hålls både med personer med långvarig smärta och vårdpersonal (längd 30-60 min), för att fånga dina erfarenheter, hinder, möjliggörare och önskemål i smärtbehandling. Intervjuerna utvärderas innan Steg 2 påbörjas.
  2. Förståelse för  erfarenheternas innebörd: du får möjligheten att delta i fokusgruppintervjuer (längd 60-90 minuter) för att på så sätt få en fördjupad förståelse av de teman som framkommit i de individuella intervjuerna. Fokusgrupperna utvärderas och teman samt resultat sammanställs.
  3. Utvecklande av verktyg: du är varmt välkommen att delta i workshops (tillsammans) med personer med långvarig smärta, vårdpersonal, en facilitator och en IT konsult. (Tre till fem workshops på 90-120 min/tillfälle). I dessa workshops utforskar vi tillsammans hur erfarenheter kan omvandlas till konkreta, personcentrerad(e) verktyg som förbättra vården.
  4. Utvärdering: I sista moment sker en fokusgrupp med 3-5 personer med långvarig smärta och vårdpersonal (längd 60-90 min). I fokusgruppen reflekterar vi hur du upplevde den samskapande processen.

Vem är med i projektet?

PAS-SAP:s projektteam består av forskare ifrån Gothenburg Pain Lab samt två patientföreträdare. Alla parter bidrar till projektet med deras specialistkunskap.

Vart sker projektet?

Projektet kommer att genomföras på Smärtcentrum, Östra sjukhuset eller digitalt, genom sjukvårdens digitala system (“Mitt vårdmöte”) enligt förutsättningar och för att förebygga eventuellt smittspridning.

Vad är tidsplanen?

För att minska belastningen kommer individuella intervjuer, fokusgrupper och workshop tillfällen spridas ut över en längre period från hösten 2022 till hösten 2023. Pilotfasen sker i år 2024 .

Finns det finansiärer?

Ja. PAS-SAP får finansiell stöd från Innovationsfonden i VGR och Gothenburg Centre for Person-centred Care.

Vill du veta mer? Är du intresserad att delta i PAS-SAP projektet?

Om du har frågor är du välkommen att mejla projektledaren birgit.heckemann@gu.se

PAS-SAP i VGR research web